Ang mga Dalubhasa sa Salita ng Diyos na Walang Hangganan (TWB) ay isang ministeryo ng Samahan ng mga Baptist sa Buong Mundo (BWA) na nagbubuklod sa lahat ng mga seminaryo na nangangailangan ng mga guro sa maikling panahon at mga kapulungan na nangangailangan ng mga tagapangaral na may kakayahan at may panahong magsilbi.

Bagama’t ito ay nag umpisa sa Lupon ng mga Baptist, hindi ito limitado para sa gawain ng mga Baptist lamang. Mayroon mga nagpapahayag ng kanilang pagnanais at pangangailangan ng tulong mula sa mga tao at seminaryo sa iba’t ibang sangay ng Iglesia.

Isang Pangitain ang Nagsisimula
Isang pangitain ang bunga ng aking karanasan noong 2006 bilang boluntaryong guro at tagapagsalita sa mga kapulungan. Nang marami na ang nakaalam na ako ay nagtuturo, nakatanggap ako ng paanyaya na di ko makayang harapin at mga oportunidad o pagkakataon sa mga bagay na di ko linya. Sa panahon ng pag uusap-usap, nakikita naming ang pangangailangan na magkaroon ng isang samahan na hahawak sa mga kahilingan sa iba’t ibang pamamaraan tulad ng pagtawag ng taga Macedonia “Halikayo dito at tulungan nyo kami!” Isang serbisyo na magtutugma sa mga taong may tamang kaalaman at kapulungan na maghahanda sa mga guro at mga institusyon na tatanggap sa kanila.

Sino ba ang Kailangan?
Ang salitang Dalubhasa sa Salita ng Diyos ay ginagamit patungkol di lamang sa mga taong nagtuturo sa seminaryo kundi pati na rin sa mga pastor at manggagawa na may pagsasanay o karunungan sa pagtuturo tungkol sa Diyos, ang Bibliya at ang malawak na ministeryo ng Kristiyanismo. Marami sa mga kahilingan ay nanggagaling mula sa mga lugar na may higit na pangangailangan ng pagsasanay kaya ang may pangunahing antas na manggagawa ay pwede na ring magamit kahit walang silang pangalawa o pangatlong taas ng antas sa pagsasanay sa Salita ng Diyos.

Magkaayong Pagpapalakasan sa isa’t-isa
Ang mga Dalubhasa sa Salita ng Diyos na Walang Hangganan (TWB) ay batay sa konsepto ng pagkakaisa upang maranasan ang maayos na pagpapalakasan ng bawat isa. Ang mga guro na nagtuturo sa seminaryo sa loob ng isang lingo or isang buwan o mangangaral sa kapulungan ng mga Pastor ay humahayo sa sarili nilang gastos o kaya ay sinusuportahan sila ng kani kanilang mga seminaryo, katipunan o lokal na Iglesia. Ang responsibilidad naman ng mga tinuturuan ay magbigay ng pagkain at tirahan sa mga guro at tagapangaral na dumadating.

Maliit na animula
Ang mga Dalubhasa sa Salita ng Diyos na Walang Hangganan (TWB) ay nanggaling sa maliit na panimula upang di makatawag ng pansin at maiwasan ang maling hangarin. Ang mga humihingi ng tulong ay nagmumula sa maraming bansa tulad ng Nepal, Vietnam, India, Malaysia, China, Sri Lanka, Indonesia, Myanmar, Thailand, Bolivia at Sierra Leone. Marami sa mga kahilingang ito ay galing sa mga dakong walang simpatiya sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya naman ang paglalahad ng buong detalye sa “web site” ay iniiwasan.

Hanay ng mga Kahilingan at Talento na Kailangan
Ang mga kahilingan ay malimit na malawak tulad ng “Kailangan namin ang guro” o kaya “Kailangan naming ang isang may kaalaman sa pananalapi na makakatulong ayusin ang aming mga pagkukuwenta” o kaya “Pwede bang magpadala ng isang tao na tutulong sa amin na magbuo ng tamang pamamaraan upang magsanay ng mga pinuno para sa aming pamahalaan or bansa?” Madaling tumugon sa mga pangangailangan na tiyak, tulad ng “Gusto naming ng isang mangangaral o guro na magbibigay ng pag-aaral sa Lumang Tipan para sa taunang pagpupulong ng mga Pastor” o kaya “Pwede bang magbigay ng sunud-sunuran pagsasanay panglalawigan (sa mga araw na ito) sa paksang “Pag-aayus ng Alitan sa Iglesia”.

Pagpapahayag ng Pagnanais
Unti unti ang balita tungkol sa TWB ay lumalaganap ngunit ang paghahayag ng pagtulong ay nanggaling lamang mula sa USA, Australia, New Zealand, Philippines at England. Isinali ng mga Dalubhasa sa Salita ng Diyos na Walang Hangganan” (TWB) ang mga guro sa seminaryo, mga retiradong guro at mga pastor, mga estudyanteng nagtapos, mga pastor ng mga Iglesia, mga manggagawa, at mga mag-aasawa bilang lupon ng mga tagapangaral. Ginagamit nila ang “paghahayag ng pagnanais” na halimbawa (bagamat hindi nagbigay ng tiyakang pagsisilbi) para ipaunawa ang kanilang mga kaalaman, talento at kakayahan.

Nakakatuwang makita ang mga seminaryo na aktibong humihimuk sa kanilang mga guro na magkaroon ng madalas na pag – aaral sa iba’t ibang bansa sa loob ng dalawa or limang taon. Merong malaking pakay para sa mga guro na bumisita sa mga estudyante (ang mga pastor at ang kanilang mga miyembro) upang maging makabuluhan ang kanilang karanasan sa pagtuturo. Ito ay nagbibigay ng mayamang oportunidad (mas mainam kung ito ay may puntos sa seminaryo) para sa pag-aaral ng salita ng Diyos at gayundin sa pakikisalimuha sa iba’t ibang kultura.

Mapamaraang Pagbibigay
May mga guro at tagapangaral na mayroong kakayahan at oras upang magsilbi hindi upang kumita ng pera lamang, kaya puwede silang suportahan ng mga tao at Iglesia sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang tiket sa eroplano or pagbibigay ng Air Miles.

Merong din naming mga Baptist na miyembro ang nagtatanong bago sila magpunta sa isang bansa, “Mayroon bang pamamaraan upang kami ay makapagbigay ng aming oras at serbisyo?” Bakit di natin ipagsama ang paglilingkod Kristiyano at Turismo?

Sumiskrebi sa mga Palathala
Ang mga Dalubhasa sa Salita ng Diyos na Walang Hangganan (TWB) “web site” ay may listahan ng patotoo ng mga taong nakapagsilbi na, mga kasalukuyang kahilingan at mga porma kung saan ang mga tao ay pwedeng maipakita and kanilang ng pagnanais makatulong sa gawain.

Ikalat ang Balita
Pakiusap po, tulungan ninyo kaming ikalat ang tungkol sa TWB sa pamamagitan ng pagsasaad ng ministeryo sa mga seminaryo, kapulungan, at mga Iglesia o kaya pakikipag ugnay sa TWB website.

Dr Geoff Pound
Chair, Coordinating Committee
Ang mga Dalubhasa sa Salita ng Diyos na Walang Hangganan
Theologians Without Borders
geoffpound@yahoo.com.au

Image: Some of the 150,000 Filipinos who are living in the United Arab Emirates.